กริยารูปพิเศษ

Posted: 04/01/2011 in กริยารูปพิเศษ, VERBS

กริยารูปพิเศษ (Irregular verb) เมื่อเปลี่ยนเป็นช่องที่สอง (Past tense) ช่องที่สาม (Past Participle) จะมีรูปที่เหมือนกันและรูปที่แตกต่างกัน

1 มีรูปเหมือนกันทั้งสามช่อง

cut cut cut ตัด
read read read อ่าน
hit hit hit ตี
hurt hurt hurt เจ็บ
put put put วาง ใส่

2. มีรูปที่แตกต่างกัน

eat ate eaten กิน
fly flew flown บิน
break broke broken แตก หัก
build built built สร้าง
come came come มา
do did done ทำ
make made made ทำ สร้าง
pay paid paid จ่ายเงิน
steal stole stolen ขโมย
think thought thought คิด
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s